B&B | Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van B&B Pedagogische Oplossingsgerichte Begeleiding voor 8 t/m 18-jarigen, gevestigd en kantoorhoudende in De Tol 507, 2266 EJ, Leidschendam, hierna te noemen B&B.
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd. De leerling: de persoon die de begeleiding, bijles of training ontvangt.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen B&B en een contractant waarop B&B deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. B&B zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar B&B heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. De overeenkomst biedt dus geen garantie voor betere cijfers op school.
3.2. Leerlingen zijn verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door B&B op te volgen.
3.3. B&B heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de betreffende dag zonder daarvoor financiële compensatie te geven. Een beslissing van B&B om een waarschuwing te geven is wel bespreekbaar, maar niet aanvechtbaar.
3.4. B&B voorziet leerlingen van thee, limonade en water. Andere dranken zijn niet voor rekening van B&B. Alcoholhoudende dranken en roken zijn niet toegestaan.
3.5. Voor schade aan door B&B aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en kantoorartikelen is de contractant volledig aansprakelijk.
3.6. Door ondertekening van een overeenkomst met B&B gaat B&B er vanuit dat de contractant toestemming verleent aan B&B om contact op te nemen met de school en hulpverleners van de leerling, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven tijdens de intakefase. Als de contractant geen toestemming verleent, zal er door medewerkers van B&B ook geen contact opgenomen worden met school en/of andere hulpverlenende instellingen.
3.7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.8. Opzegging dient schriftelijk en/of mondeling te gebeuren.
Artikel 4. Huiswerkbegeleiding
4.1. De contractant zal B&B tijdig informeren betreffende veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
4.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de huiswerkbegeleiding komt, zal B&B zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
4.3. In geval van huiswerkbegeleiding is de opzegtermijn 1 maand.
4.4. B&B rekent voor huiswerkbegeleiding een vast bedrag per maand.
4.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
4.6. B&B is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
4.7. In de officiële schoolvakanties geeft B&B in principe geen huiswerkbegeleiding.
Artikel 5. Bijlessen
5.1. Voor bijlessen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
5.2. Bijlessen vinden wekelijks plaats op een vaste afgesproken tijd. In de officiële schoolvakanties zijn er in principe geen bijlessen.
5.3. B&B streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen, maar kan dit niet garanderen.
5.4. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
5.5. Afzeggingen van bijlessen dienen in elke situatie minimaal 7 dagen van tevoren te worden doorgegeven aan B&B. Latere afzeggingen worden volledig in rekening gebracht.
Als een bijles niet doorgaat vanwege afzegging door een medewerker van B&B, brengt B&B geen kosten in rekening.
5.6. Indien een leerling niet naar een bijles kan komen, zal deze bijles niet verzet worden. Indien een leerling niet aanwezig wil/kan zijn, zal de bijles afgezegd dienen te worden. Hierbij gelden de onder 5.5 genoemde regels.
Artikel 6. Groepstrainingen
6.1. Onder groepstrainingen wordt verstaan alle in groepsverband gegeven trainingen.
6.2. De groepstrainingen bestaan uit twaalf bijeenkomsten voor één vast bedrag per training dat in maandelijkse termijnen betaald kan worden. 6.3. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
6.4. Er is geen restitutie mogelijk voor cursusgeld. Uitzonderingen op die regel kunnen alleen op initiatief van B&B worden gemaakt.
6.5. Volledige betaling vooraf is mogelijk. Een kleine korting wordt dan verschaft.
Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1. B&B behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2. Alle door B&B verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, rapporten, brochures, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B&B worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
8.1. Ontbinding van de overeenkomst door B&B is in de volgende gevallen mogelijk:
Indien de contractant een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de factuurdatum van de laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd.
Indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt.
Indien de leerling langer dan drie weken niet aanwezig is geweest bij de huiswerkbegeleiding of bijlessen.
Artikel 9. Hoogte van de prijs
9.1. De prijzen voor de verschillende diensten worden in beginsel elk jaar per 1 juli vastgesteld voor het volgende schooljaar.
9.2 Bijlessen, huiswerkbegeleiding en groepstrainingen worden maandelijks achteraf gefactureerd. Groepstrainingen kunnen ook in één keer worden voldaan.
Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door B&B op de factuur wordt vermeld.
10.2. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de contractant in verzuim. B&B verstuurt dan een herinnering. Als de factuur zeven dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald, schakelt B&B Adactio Gerechtsdeurwaarders en Incasso in.
10.3. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten, voor rekening van de contractant.
10.5. In geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 12 is B&B verplicht tot restitutie van het betaalde geld vanaf de dag van intreding van de overmacht.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van B&B, voor zover deze door haar aansprakelijkheidverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
11.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van B&B beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van het een jaar lang met de regelmaat van de huidige overeenkomst volgen van begeleiding, bijlessen of een training.
11.3. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B&B of haar medewerkers.
11.4. B&B is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
11.5. B&B is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen.
De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
11.6. Aansprakelijkheid van B&B beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar B&B, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van B&B.
Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B&B geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B&B niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.2. B&B heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat B&B haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van B&B opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door B&B niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4. Indien B&B bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op elke overeenkomst tussen B&B en de contractant is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14. Geschillenregeling
14.1. Mochten er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.